Publications

S.N. Title
1 प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधी¸ २०७५
2 समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि¸ २०७५
3 आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका
4 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
5 प्रदेश नं. ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
6 प्रदेश नं. ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
7 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
8 प्रदेश नं. ५, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
9 नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
10 विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति
11 प्रदेश नं. ५ को आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति पत्र
12 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
13 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
14 विनियोजन ऐन, २०७४