Publications

S.N. Title
1 कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र संचालन) निर्देशिका, २०७६
2 सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६ को पहिलो संशोधन
3 विज्ञापन कर नियमावली, २०७६
4 मनोरञ्जन कर नियमावली, २०७६
5 विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी-२०७६
6 समपुरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ (संशोधन सहित)
7 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड¸ कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका¸ २०७५ मा भएको संशोधनको विवरण
8 सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६
9 प्रदेश घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६
10 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७६
11 मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०७६/७७ - आ.व. २०७८/७९ ) तथा वार्षिक कार्यक्रम (आ.व. २०७६/७७)
12 प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधी¸ २०७५
13 समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि¸ २०७५
14 आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका
15 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
16 प्रदेश नं. ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
17 प्रदेश नं. ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
18 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
19 प्रदेश नं. ५, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
20 नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
21 विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति
22 प्रदेश नं. ५ को आर्थिक सामाजिक विकासको स्थिति पत्र
23 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
24 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
25 विनियोजन ऐन, २०७४