Law and Regulations

S.N. Title
1 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड¸ कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका¸ २०७५ मा भएको संशोधनको विवरण
2 सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६
3 प्रदेश घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६
4 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७६
5 प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधी¸ २०७५
6 समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि¸ २०७५
7 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
8 प्रदेश नं. ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
9 प्रदेश नं. ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
10 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
11 प्रदेश नं. ५, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
12 नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
13 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
14 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
15 विनियोजन ऐन, २०७४