Law and Regulations

S.N. Title
1 प्रदेश घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६
2 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७६
3 प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधी¸ २०७५
4 समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि¸ २०७५
5 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
6 प्रदेश नं. ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७५
7 प्रदेश नं. ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
8 प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
9 प्रदेश नं. ५, प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
10 नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
11 संचित कोष संचालन कार्यविधि, २०७४
12 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
13 विनियोजन ऐन, २०७४